Sektionen kvinnor i fysik – Stadgar

Stadgar för sektionen Kvinnor i Fysik, Svenska Fysikersamfundet

 • §1 Namn och ändamål
 • 1.1 Sektionen för Kvinnor i fysik är en sammanslutning av forskare, lärare och intressserade av fysik, med inriktning på stöd och främjande av kvinnliga fysiker för jämställdhet inom fysikerkåren.
 • 1.2 Sektionen har till ändamål att
  • skapa förutsättningar för kunskaps- och meningsutbyten mellan kvinnliga fysiker verksamma i Sverige och att identifiera och motarbeta de hinder som existerar för jämställdhet,
  • öka synligheten för kvinnliga fysiker i Sverige, både i nutid och historiskt,
  • möjliggöra internationella kontakter och att bidra till ett internationellt nätverk,
  • assistera Svenska Fysikersamfundet vid behandling av remisser som rör sektionens verksamhetsområde.
 • §2 Medlemskap
 • 2.1 Medlemskap i sektionen står öppen för varje medlem i Svenska Fysikersamfundet, som har intresse för jämställdhets- och genusfrågor för fysiker.
 • 2.2 Medlemskap i sektionen erhålls efter skriftlig ansökan till Svenska Fysikersamfundet.
 • §3 Styrelsen
 • 3.1 Den sittande styrelsen ombesörjer nyval genom att utse valberedning.
 • 3.2 Sektionen utser genom val ordförande och minst fyra övriga ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsens sammansättning skall så långt som möjligt representera geografisk fördelning i landet, olika verksamhetsområden, olika vetenskapliga områden.
 • 3.3 Val sker genom poströstning där samtliga sektionsmedlemmar tillsändes röstkort, eller vid ett för alla sektionsmedlemmar öppet möte där minst 30 personer, eller minst hälften av medlemmarna är närvarande.
 • 3.4 Mandattiden för styrelseledamot är två år. Ledamoten kan utses högst två gånger i följd. Om möjligt bör endast hälften av styrelsen bytas ut vid nyval.
 • 3.5 Styrelsen sammanträder minst en gång om året. Vid sammanträde skall protokoll föras.
 • 3.6 Styrelsen kan sammanträda på kallelse av ordföranden eller då minst två övriga ledamöter så begär.
  Styrelsen är beslutsför i ett ärende då minst fyra av dess ledamöter deltar i ärendets handläggning.
  Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet utom i frågor där annorlunda stadgas. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
  Styrelsen kan för ett visst ärendes behandling eller för en hel mandatperiod till sig kalla en eller flera personer med yttranderätt men ej rösträtt.
 • 3.7 Styrelsen kan och bör fortlöpande informera och vid behov konsultera medlemmarna via e-mail lista.
 • 3.8 Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupper för handläggning av särskilda frågor.
 • 3.9 Styrelsen upprättar årsberättelse över sektionens verksamhet, vilken tillställs Svenska Fysikersamfundet.
 • §4 Ändring av stadgar
 • 4.1 Ändring och tillägg till sektionens stadgar fastställes av Svenska Fysikersamfundets Styrelse.
 • §5 Upplösning
 • 5.1 Förslag och beslut om upplösning av Sektionen skall behandlas i samma ordning som gäller för stadgeändring. Beslut skall innehålla föreskrifter hur skall förfaras med Sektionens medel.

2009-01-21

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia lääkkeitä verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada lääkkeitä, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.