Kosmos

 Kosmos – Vår kvantvärld

Kosmos ska innehålla längre fördjupande essäer inom, eller med direkt anknytning till, ämnet fysik. Essäerna ska vara skrivna på svenska och hålla en hög språklig och pedagogisk kvalité.

Syftet är att bidra till ökad kunskap om fysikämnets innehåll, bredd och betydelse för samhället. En central del i detta är att spegla den roll fysiken spelar för en modern världsbild. Genom att visa hur fysiken är avgörande för vår förståelse av universum och dess mångfald av fenomen, vill Kosmos bidra till en vetenskaplig syn på verkligheten. Hela programförklaringen finner ni här!

Ansvariga för Kosmos 2017 är Sören Holst (redaktör) och Göran Durgé (grafisk formgivare).

Författaren till respektive artikel publicerad i Kosmos äger upphovsrätten till texten. Materialet publiceras under licensen CC BY-NC-SA 4.0. Det innebär att det är tillåtet för andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på materialet, förutsatt att upphovspersonen anges, att verket inte används för kommersiella ändamål och att licensen förblir densamma. För bildmaterial med källhänvisning gäller samma upphovsrättsliga regler som för källan.

Åtta olika särtryck från Kosmos 2017 finner ni i tabellen nedan.

Trevlig läsning!


 Kvantmekansika paradoxer

 En värld utan
lokal realism

 Kvantdatorer – superdatorer
i superposition

 Kvantfysik i material:
Från transistorn till
topologiska supraledare

 Vad är min längd om
ingen mäter den?

 Mätproblemet

 Svaga mätningar
&
svaga värden

 Kan kaos finnas?

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone