Sektionen kvinnor i fysik – Verksamhetsrapporter

ARKIV

2018

Styrelsen har under året bestått av Carol Norberg (ordf), Umeå universitet och Jenny Lundén (ordf), Donatella Puglisi Linköpings universitet, Barbro Åsman och Åsa Larsson Stockholms universitet. Styrelsen har haft två Skypemöten under året.

Under året har styrelsen deltagit, tillsammans med kvinnliga fysiker från de andra nordiska länderna, i planeringen och genomförandet av den första konferensen organiserad av The Nordic Network for Diversity in Physics (NORNDIP), www.norndip.com. Konferensen hölls vid Stockholms universitet 24-25 oktober 2018 med cirka 50 deltagare från flera länder. Konferensen finansierades med medel från Nordforsk.

Hemsidan är uppdaterad och facebookgruppen är aktiv.

2017

Styrelsen har under året bestått av Carol Norberg (ordf) Umeå universitet, Donatella Puglisi Linköpings universitet, Maja Olvegård Uppsala universitet, Åsa Larson och Barbro Åsman, Stockholms universitet och Jenny Lundén (ordf). Maja ersattes i november av Barbro. Styrelsen har haft två Skypemöten under året.

I januari höll en av styrelsemedlemmarna en presentation på Gender in Physics Day (GiPD) som hölls vid Cern, Schweiz. En rapport från mötet finns under Aktuellt på hemsidan. Under året deltog även en styrelsemedlem vid Lise Meitner dagen samt vid Fysikersamfundets styrelsemöte.

I slutet av året skickade styrelsen genom Barbro Åsman in en ansökan till Nordforsk för att återskappa ett nordiskt nätverk för kvinnliga fysiker. Ansökan beviljade i december 2017.

Hemsidan är uppdaterad och facebookgruppen är aktiv.

 2016

Under våren pågick arbete med att utse en ny styrelse. Från april har styrelsen bestått av Carol Norberg (ordf) Umeå universitet, Donatella Puglisi Linköpings universitet, Maja Olvegård Uppsala universitet, Åsa Larson Stockholms universitet och Jenny Lundén (ordf). Styrelsen har haft tre möten under året, två i Stockholm och ett via Skype.

Året har varit det första av den treåriga mandatperidoden för styrelsen. Under året har styrelsen diskuterat sektionens mål och aktiviteter för mandatperioden samt hur man ökar intresset för sektionen.

Under året har styrelsemedlemmar deltagit vid Fysikerdagarna på Chalmers i Göteborg, gett en presentation vid Dagen för lärare i fysik som hölls på Kungliga vetenskapsakademin samt deltagit vid Fysiker samfundets styrelsemöte båda hölls i Stockholm.

Andra aktiviteter under året har varit att skapa en facebookgrupp för sektionen samt kontaktat Samfundet för unga forskare och doktorander i Linköping, för att diskutera möjligheten att hålla ett gemensamt seminarium.

2013

Styrelsen har under året bestått av Lotten Glans (ordf), Mittuniversitetet; Anke Sanz-Velasco, Chalmers; Kajsa Uvdal, Linköpings universitet; Sofia Feltzing, Lunds universitet; Karin Schönning, Uppsala universitet; Asta Pellinen-Wannberg, Umeå universitet och Åsa Larson, Stockholms universitet. Styrelsen har under året haft fyra möten, tre via Skype och ett i Uppsala.

Året har varit det första i styrelsens treåriga mandatperiod. Styrelsen har arbetat med att diskutera sektionens mål och syfte och möjliga sektionsaktiviteter framöver. Man har arbetat med en inventering av aktiviteter för kvinnor i fysik, med hemsidan och diskuterat medlemsrekrytering.

Vid styrelsens besök i Uppsala i oktober träffade styrelsen rektor Eva Åkesson samt rektors råd för lika villkor Marianne Carlsson för en diskussion om lika villkorsfrågor vid Uppsala universitet och olika åtgärder för att öka andelen kvinnor i akademin, särskilt fysik. Styrelsen fick också en presentation kring jämställdhet i akademiskt rekryteringsarbete av Minna Salminen-Karlsson samt en av Anna Danielsson med temat Att bli fysiker – ett lärande präglat av genus. Vid besöket ingick även en rundvandring i FREIA-laboratoriet.

Till de Nordiska fysikdagarna i Lund i juni 2013 bjöds Jocelyn Bell in som föredragshållare. En gemensam lunch anordnades. I Fysikaktuellt nr 1, 2013 presenterades sektionen och den nyvalda styrelsen.

2012

Styrelsen har under året bestått av Lotten Glans (ordf), Mittuniversitetet; Eva Olsson, Chalmers; Kajsa Uvdal, Linköpings universitet; Stacey Ristinmaa-Sorensen, Lunds universitet; Ulla Tengblad, Uppsala universitet; Asta Pellinen-Wannberg, Umeå universitet; Kerstin Jon-And, Stockholms universitet och Elisabeth Rachlew, KTH. Styrelsen har under året haft tre möten, två via Skype och ett i Umeå.

Styrelsen har arbetat med en inventering av aktiviteter för kvinnor i fysik, mentorskap, artiklar samt samverkan med andra aktörer. Nya stadgar för sektionen har utarbetats och fastställts. Ett val av ny sektionsstyrelse inför perioden 2013-2015 har förberetts och genomförts.

I samband med styrelsemötet i Umeå träffade styrelsen rektor Lena Gustafsson, vicerektor för forskning Marianne Sommarin och dekanus Åsa Rassmusen Lestander. De presenterade Umeå universitets verksamhet och speciella insatser för kvinnor, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik. Prefekt Kjell Rönnmark tog emot på institutionen och styrelsen fick en utförlig presentation av aktuell forskning och en utförlig rundvandring.

I samband med Fysikdagarna i Uppsala 1-3 oktober arrangerade sektionen en lunch för intresserade medlemmar.

2011

Styrelsen har under året bestått av Lotten Glans (ordf), Mittuniversitetet; Eva Olsson, Chalmers; Kajsa Uvdal, Linköpings universitet; Stacey Ristinmaa-Sorensen, Lunds universitet; Ulla Tengblad, Uppsala universitet; Asta Pellinen-Wannberg, Umeå universitet; Kerstin Jon-And, Stockholms universitet och Elisabeth Rachlew, KTH. Styrelsen har under året haft fyra möten, två via telefon/Skype, ett i Stockholm och ett i Linköping.

Styrelsen har arbetat med en inventering av aktiviteter för kvinnor i fysik, mentorskap, inspirationsföreläsningar, samarbetsprojekt med andra sektioner, artiklar samt finansieringsmöjligheter.

Vid besöket i Stockholm initierades styrelsens arbete med kartläggning av fysikinstitutioners genussammansättning över landet. Styrelsen fick en presentation av KTHs projekt “Från ord till handling” av Johanna Ekander. I samband med styrelsemötet i Linköping träffade styrelsen rektor Helen Dannetun, prorektor Karin Fälth Magnusson och prefekt Göran Hansson. De presenterade Linköpings universitets verksamhet och speciella insatser för kvinnor, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik.

Representanter från sektionen deltog i ett NORWIP-möte (http://www.norwip.org) med de andra nordiska sektionerna för kvinnor i fysik som hölls i Köpenhamn 28-30 september med deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Programmet innehöll föredrag inom fysik från astrofysik till partikelfysik, föredrag om jämställdhet, postersessioner med posterpris, livliga workshops och diskussioner om NORWIPs framtid. Representanter från Danmark, Norge och Sverige rapporterade om aktiviteten inom respektive land.

I början av året hölls IUPAPs fjärde internationella konferens Women in Physics i Sydafrika. Det fanns ingen möjlighet att skicka en officiell svensk delegation men det fanns deltagare från Sverige.

2010

Styrelsen har under året bestått av
Elisabeth Rachlew, KTH (ordf); Stacey Sorensen-Ristinmaa, Lund; Kerstin Jon-And, Stockholm; Ulla Tengblad, Uppsala; Sylvia Benckert, Umeå; Helen Dannetun, Linköping.

Val till ny styrelse (2011-2013) företogs under året och den nya styrelsen består av Lotten Glans (ordf)(lotten.glans@miun.se), Mittuniversitetet, Sundsvall, Eva Olsson,(eva.olsson@chalmers.se), Chalmers, Göteborg, Kaijsa Uvdal, (kaj@ifm.liu.se), Linköpings Tekniska högskola, Stacey Ristinmaa-Sorensen, (stacey.sorensen@sljus.lu.se), Lunds universitet, Ulla Tengblad, (ulla.tengblad@physics.uu.se), Uppsala, Asta Pellinen-Wannberg, (asta@irf.se), IRF, Kiruna, Kerstin Jon-And, (kerstin.jon-and@fysik.su.se), Stockholms universitet och Elisabeth Rachlew,(erk@kth.se), Kungliga Tekniska Högskolan.

Sektionen var representerad vid Samfundets Fysikdagar i Karlstad, oktober 2010. (http://www.kau.se/fysikdagarna-2010) . Sektionens aktivitet under året har varit korrespondens via e-mail. Nytt NORWIP möte planerades med fick skjutas upp till 2011 av praktiska skäl. Speciellt har rapporterna från Delegationen för jämställdhet uppmärksammats där de beviljade anslagen till nya excellenta forskningsmiljöerna har visat att kvinnorna missgynnas med dessa stora utlysningar. Delegationens rapporter finns att ladda ner från (http://www.hsv.se/publikationer/delegationenforjamstalldhet.4.328ff76512e968468bc80003367.html) ; rapporten “Hans Excellens: om miljardsatsningar på starka forskningsmiljöer” gav signaler i den allmänna debatten om bristen på jämställdhet. “Svart på vitt- om jämställdheten i akademin”, “Diskriminering i rekryteringsärenden?- En fallstudie av Chalmers Tekniska Högskola” är rapporter av intresse för sektionen.

2009

Styrelsen har under året bestått av
Elisabeth Rachlew, KTH (ordf); Stacey Sorensen-Ristinmaa, Lund; Kerstin Jon-And, Stockholm; Ulla Tengblad, Uppsala; Sylvia Benckert, Umeå; Helen Dannetun, Linköping.
Årligt möte med Nordic Women in Physics, NORWIP, hölls 26-28 augusti 2009 för första gången i Helsingfors vid det nya Kumpula campus med totalt ca 60 deltagare från de nordiska länderna. Programmet fylldes av spännande föredrag inom många områden av fysiken såsom LHC, aerosols, meteorer och damm, nanomagnetism och föredrag och diskussioner om jämställdhet i ett mycket varierat och livligt program. Några deltagare från sektionen var närvarande vid det nordiska mötet i Köpenhamn tillsammans med danska kvinnor i fysiks årsmöte juni 2009 (KIF- http://kif.nbi.dk/aarsmoedeprogrammer.php#aarsmoede_2009 ). Under 2010 planeras nytt val av styrelse.

2008

Sektionen har cirka 40 registrerade medlemmar. Styrelsens arbete har huvudsakligen skett via e-mail. Sektionen har uppdaterad websida under Fysikersamfundet. Huvudevenemang under 2008 var mötet i Uppsala, Crossing perspectives on Gender and Physics, arrangerat av GenDada (Center for Gender Research, Uppsala) i samarbete med NORWIP (Nordic Women in Physics). Mötet, som varade i tre dagar, samlade 90 deltagare (varav ca 20% doktorander) från de nordiska länderna samt från Litauen, Estland, Österrike, Schweiz, Storbrittanien, Tyskland, USA, och Kanada. Detta var första gangen ett möte arrangerades där forskare inom fysikens olika områden och inom gender forskningen möttes och diskuterade. Vi hade livliga diskussioner både vid föreläsningarna, vid poster sessionerna, i arbetsgrupperna och vid de sociala evenemangen som ordnades såsom vid luncher och middagar. Rapporter från de nordiska sektionerna av Kvinnor i fysik visade lite olika trender med den danska sektionen mest livaktig inom det Danska Fysikersamfundet. I Sverige har mentorprogram ordnats både för grundutbildningselever och för forskarstuderande vid de olika universiteten. Program, såsom vid KTH “Future Faculty”, har startats for att planera framtida rekrytering till universiteten. Medelvärdet för antal kvinnliga fakultetsmedlemmar i fysikämnet ligger fortfarande vid ca 8 % i fysik och det har noterats en nedgående trend av den procentuella andelen kvinnor både inom grundutbildningen som inom forskarutbildningen i fysik. Positivt är att obalansen noteras och diskuteras och att åtgärder planeras vid de olika universiteten. Sektionen planerar under 2009 möte i Lyngby i samband med det nordiska mötet.

2007

Sektionens styrelse har bestått av Sylvia Benckert, Helen Dannetun, Maj Hansson, Kerstin Jon-And, Sheila Kirkwood, Elisabeth Rachlew (ordf), Nina Reistad, Stacey Sorensen, Ulla Tengblad och Karoline Wiesner.

Sektionen har ca 40 registrerade medlemmar. Sektionens hemsida har uppdaterats och finns nu under fysikersamfundets hemsida (http://www.fysikersamfundet.se/skif/). Sektionens arbete har under året till stor del skötts via e-mail.

Under 2007 hölls möte för Nordic women in Physics i Lyngby, Danmark (http://www.mic.dtu.dk/English/Norwip.aspx) som samlade ca 100 deltagare från alla nordiska sektioner. Vid det årliga EPS mötet i plasmafysik med 750 deltagare i Warszawa, Polen,
ordnades en session Women in physics med deltagare från sektionen. För 2008 planerar sektionen att hålla mötet i Uppsala, 17-19 sept, i samarbet med Center for Gender Research.

2006

Huvudevenemanget under året var NORWIP (Nordic Women in Physics, http://www.norwip.org) mötet i Lund december 2006 som samlade uppåt hundra deltagare med föreläsningar, arbetsgrupper och sociala mötesformer under två dagar. Mötet var arrangerat mycket framgångsrikt av Lundafysikerna (ordf. Stacey Sorensen) och var det andra NORWIP mötet.Det första hölls i Bergen sommaren 2005 och det tredje mötet skall hållas i Danmark sommaren 2007.

Sektionen hade möte under Fysikersamfundets allmänna möte i Umeå 2005 och planerar nästa möte under Samfundets allmänna möte i Uppsala oktober 2007.

Sektionen har haft representation vid senaste IUPAPmötet och har nu två representanter från styrelsen i IUPAPkommitten.

Kommunikation med sektionens medlemmar har skett via e-mail med den aktiva skaran av fysiker inom WIPS
över aktuella ämnen.

Aktiviteter för att öka kvinnors medverkan i de tekniska och naturvetanskapliga ämnena pågår nu vid de flesta fakulteter i landet. Sektionen har för närvarande ca 50 medlemmar.

2005

Sektionens styrelse utgjordes under året av: Sylvia Benckert, Umeå; Helen Dannetun, Linköping; Maj Hansson, Göteborg; Kerstin Jon-And, Stockholm; Sheila Kirkwood, Kiruna; Elisabeth Rachlew, Stockholm, ordf;
Nina Reistad, Lund; Stacey Sörensen, Lund; Ulla Tengblad, Uppsala och Karoline Wiesner, USA (Uppsala)

Sektionen hade i oktober 2005 37 medlemmar registrerade i Fysikersamfundets sektion. Sektionen representerades vid andra IUPAP mötet över Kvinnor i fysik, som hölls i Rio de Janeiro, Brasilien, 23-26 maj 2005 av Stacey Sorensen som gav posterbidraget “Women in the Physical Sciences in Sweden: do we have gender equality in a gender-neutral country?”

Ulla Tengblad har under året skött WIPS hemsidan.

Sektionen representerades av Elisabeth Rachlew vid det första nordiska nätverket för kvinnor i fysik som hölls i Bergen, Norge 8-10 augusti 2005. Mötet ordnades av Anna Lipniacka. Ett nytt nätverk, NORWIP, skapades med representanter från de nordiska nätverken i en styrelse (Dorte, Elisabeth, Katri och Karin, NORWIP board). En ny websida uppbyggd som en databas skapades till vilken vi alla kan registrera oss. Hela mötets agenda finns på

Utbyte av nya artiklar, diskussionmaterial har kontinuerligt skett via WIPS mail-lista Elisabeth har upprättat en lista över den aktuella situationen av kvinnliga fakultetsmedlemmar över hela landet som visar att situationen är att ca 8% av till vidare fakultet består av kvinnor. Detta arbete fortsätter med situationen för foass, bitr. lektorer och forskare.

2004

Den nybildade sektionen “Kvinnor i fysik” har under året haft ettmöte vid Karlstad universitet anordnat av Ellen Moos och hennes grupp vid universitet. Mötet, 27-28 maj, 2004 samlade ca 40 deltagare från hela landet samt ett par inbjudna utländska talare. Vi fick en givande visning av universitetet ledd av rektor Christina Ullenius och vi fick en trevlig kväll vid Värmlands ganska nybyggda museum. Mycket uppskattade översiktsföredrag gavs inom fusionsplasmafysik, astropartikelfysik, polymer-optoelektronik och nanostrukturer för solceller och vi hade trevliga diskussioner vid en postersession.

Nästa möte planeras i Bergen 9-10 aug,2005 och anordnas som ett gemensamt möte för de svenska, norska, finska och danska sektionerna av de nationella fysiksällskapens kvinnor i fysik sektioner. En ansökan till EU 6:e ramprogrammet har skickats in från sektionen med huvudsökande Prof Anna Lipniacka, Bergen för att kunna få bidrag till detta möte och till sektionens aktiviteter. IOP, England kommer också att medverka vid detta möte genom sin sektion Women in physics.

Under året har också WIPS diskussioner och informationsspridning skett genom det aktiva e-mail samarbetet genom WIPS hemsida. Flera artiklar har skrivits om sektionens aktiviteter och om tidigare välkända kvinnoöden, t.ex. en artikel i KOSMOS 2005 (G Andersson m.fl.), flera artiklar i Fysikaktuellt (S Sorensen och I Martinson). I samband med Fysikersamfundets årsmöte i Umeå 1-3 nov, 2005 planerar sektionen ett kvällsmöte med diskussion och underhållning. Sektionen har under året haft följande
styrelsemedlemmar: Elisabeth Rachlew, KTH (ordf), Helen Dannetun, Linköping, Maj Hanson, Chalmers, Kerstin Jon-And, SU, Sheila Kirkwood, IRF, Nina Reistad, LTH, Stacey Sorensen LU, Ulla Tengblad, TSL och Karoline Wiesner (fn postdoc i Santa Fe, NM)

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia huumausaineita verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada lääkkeitä, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, joista meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.