Undervisningssektionen – Stadgar

§1 Namn och ändamål

1.1
Undervisningssektionen är en sammanslutning av medlemmar inom Svenska
Fysikersamfundet.
1.2
Sektionen har till ändamål att

 • främja god samverkan och goda kontakter mellan alla som undervisar
  i fysik och alla som har intresse för fysikdidaktik
 • stimulera intresset för fysik och fysikutbildning hos främst barn
  och ungdomar
 • främja utveckling av fysikundervisning och fysikdidaktisk forskning
 • assistera Svenska Fysikersamfundet vid behandling av frågor
  som rör sektionens verksamhetsområde
 • befrämja svenska fysiklärares och fysikdidaktikers internationella
  kontakter.

§2 Medlemskap

2.1
Medlemskap i sektionen står öppet för varje medlem i Svenska
Fysikersamfundet, som har intresse för fysikundervisning.
2.2
Medlemskap i sektionen erhålls efter skriftlig ansökan till Svenska
Fysikersamfundet.

§3 Styrelsen

3.1
Den sittande styrelsen ombesörjer nyval genom att utse valberedning.
3.2
Sektionen utser genom val ordförande, och minst fyra övriga ledamöter.
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
3.3
Val sker vid ett för alla sektionsmedlemmar öppet möte som utlysts i
Fysikaktuellt minst 30 dagar dessförinnan, eller genom poströstning där
samtliga sektionsmedlemmar tillsänts röstkort.
3.4
Mandattid för styrelseledamot är två år. Ledamot kan utses högst fyra
gånger i följd.
3.5
Styrelsen sammanträder minst en gång om året. Vid sammanträde skall
protokoll föras.
3.6
Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupper för handläggning av
särskilda frågor.
3.7
Styrelsen upprättar årsberättelse över sektionens verksamhet, vilken
tillställes Svenska Fysikersamfundet.

§4 Ekonomi

4.1
Sektionens styrelse beslutar om medel för sektionens verksamhet.
4.2
Medel som ägs av sektionen förvaltas av Svenska Fysikersamfundet för
sektionens räkning.
4.3
Vid upplösning av sektionen tillfaller ekonomiska tillgångar Svenska
Fysikersamfundet.

§5 Ändring av stadgar

5.1
Ändring av, och tillägg till, sektionens stadgar fastställes av Svenska
Fysikersamfundets styrelse.

Stadgar för Wallenbergs fysikpris

Stadgar för Wallenbergs fysikpris finns här (i pdf-format).